วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • แนะนำวิทยาลัย
 •  

   

   

  ประวัติวิทยาลัย

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานราชการที่ประจำอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยมีการพัฒนาด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์บนพื้นที่ ๘๒ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา ให้สามารถใช้การได้สมประโยชน์ มีสุนทรียภาพที่สมบูรณ์ เอื้อต่อวิถีชีวิตความเป็นนักศึกษา ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นในบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มาใช้บริการ

  นับเป็นวิทยาลัยลำดับที่ 4 จากทั้งหมด 7 วิทยาลัยทั่วประเทศ และเป็นวิทยาลัยการสาธารณสุขเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ

  เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ และทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ.2515 ครั้งแรกใช้ชื่อศูนย์ฝึกอบรมอนามัยภาคเหนือ และเริ่มเปิดอบรมนักเรียน “หลักสูตรการศึกษาพนักงานอนามัยจัตวา” ใช้เวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน เป็นการผลิตบุคลากรระดับผู้ช่วย เพื่อทำหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขแบบผสมผสานในท้องถิ่นชนบท ซึ่งไม่มีแพทย์ไปปฏิบัติงานและเป็นการทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ

  พ.ศ.๒๕๒๐ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมการสาธารณสุขภาคเหนือ” และเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด

  พ.ศ.๒๕๒๑ เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก”

  พ.ศ.๒๕๒๓ เปิดอบรม “หลักสูตรสาธารณสุขอำเภอ”

  พ.ศ.๒๕๒๖ เปิดการอบรมหลักสูตร “พนักงานสุขภาพชุมชน”

  พ.ศ.๒๕๒๘ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล เปิด “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)”

  พ.ศ.๒๕๓๐ เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง”

  พ.ศ.๒๕๓๓ เปิดหลักสูตร “ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม รุ่นที่ ๑”

  พ.ศ.๒๕๓๗ เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เป็นชื่อพระราชทานว่า “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก”

  พ.ศ.๒๕๓๘ เปิดหลักสูตร ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)

  พ.ศ.๒๕๓๙ เปิดหลักสูตร “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยนเรศวร”

  พ.ศ.๒๕๔๐ เปิด “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” (4ปี) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

  พ.ศ.๒๕๔๔ เปิดอบรม “หลักสูตรแพทย์แผนไทย 3 ปี ซึ่งเป็นด้านเภสัชกรรมไทย (๑ปี) และ เวชกรรมไทย (๓ ปี)”

  พ.ศ.๒๕๔๗ จัดตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทย (ติกิจฉาเวช) ดำเนินการจัดการศึกษาอบรม และให้บริการด้านแพทย์แผนไทย

  พ.ศ.๒๕๕๐ พัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ เดิม 3 สาขา เป็น “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์

  พ.ศ.๒๕๕๑ เปิด “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย”

  พ.ศ.๒๕๕๒ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร โดยลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา 2 หลักสูตร และเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 หลักสูตร

  พ.ศ.๒๕๕๐ ผลิตเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก

  พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เป็นสถาบันการแพทย์แผนไทย

   

  พันธกิจ

  พันธกิจหลัก 6 ประการสำคัญ คือ

  1. การผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ
  2. การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
  3. การจัดบริการสาธารณสุข
  4. การบริการวิชาการแก่สังคม
  5. การวิจัย พัฒนาองค์ความรู้

  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม