วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • TH
 • |
 • EN
 • หน้าแรก
 • /
 • หลักสูตรสาธารณสุขศ่สตร์...
 • ป้ายประกาศหลัก
 • หลักสูตรสาธารณสุขศ่สตร์บัณฑิต
 • เขียนโดย ผู้ดูแล ระบบ  
  เมื่อ 25/04/2017 12:55:03
 • หลักสูตรที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรเปิดทำการสอน ได้แก่

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (เปิดสอนที่ชลบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุรี ขอนแก่นและอุบลราชธานี) สมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา[1][2][3]

  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข (เปิดสอนที่ชลบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุรี ตรัง และขอนแก่น) สมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา[4] [5]

  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (เปิดสอนที่ยะลา) สมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา[6]

  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน (เปิดสอนที่ขอนแก่น ปัจจุบันยกเลิกการผลิตร่วมแล้ว) ร่วมผลิตกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย (เปิดสอนที่พิษณุโลก) สมทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร

  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (เปิดสอนที่ยะลา) สมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา[7]

  แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (เปิดสอนที่ชลบุรี [วิทยาเขตการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี]) ร่วมผลิตกับคณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรมหาวิทยาลัยบูรพา

  หลักสูตรประกาศนียบัตร 3 ปี

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย (เปิดสอนที่ชลบุรี )

  หลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ 1 สาขาได้แก่ และเทคนิคเภสัชกรรม (เปิดสอนทุกวิทยาลัย)

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน (เปิดสอนที่ขอนแก่น ชลบุรี ตรัง ยะลา และอุบลราชธานี)

 • ปรับปรุงล่าสุด อิสรพงศ์ ทองอิ่ม  
  เมื่อ 30/04/2017 19:14:09
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • SCPHPL
  SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK

  เริ่มนับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก