วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
ข่าวบริการวิชาการ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลทั่วไปเข้ารับการอบรมหลักสูตร...
ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรม หลักสูตรการแพทย์แผนไทย(ก) รุ่นที่ 18 ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
อ่านต่อ...
ข่าวบริการวิชาการ
โครงการอบรมข้าราชการใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี...
โครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านต่อ...
สายตรงผู้บริหาร
ผู้อำนวยการ
นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สายตรงผู้บริหาร
แนะแนวการศึกษามหกรมการศึกษาเปิดโลกว้างสู่เส้นทางอนาคตวิทยาลัยได้อกบูธให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษาในการศึกษาต่อวิทยาลัยการสาธารณสุข...
แนะแนวการศึกษา มหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” วิทยาลัยได้ออกบูธให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษา ในการศึกษาต่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในงานมหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต”
อ่านต่อ...
บริการนวดฟรีตรวจโรคแบแพทย์แผนไทยฟรีโดย...
บริการนวดฟรี ตรวจโรคแบบแพทย์แผนไทยฟรี โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ภาควิชาการแพทย์แผนไทย
ศูนย์ป้องกันและบรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกครูฝึก...
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ครูฝึก ชุด ERT ได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการกู้ภัยจากสารเคมีและวัตถุไวไฟ
บริการทันตกรมและส่งเสริมทันตสุขภาพแก่ประชาชนฟรีใน...
บริการทันตกรรม และส่งเสริมทันตสุขภาพ แก่ประชาชนฟรี ในโครงการทันตกรรมเฉลิมพรเกียรติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลทั่วไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยกรุ่นที่18ประจำปี2560เพิ่มเติม...
ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรม หลักสูตรการแพทย์แผนไทย(ก) รุ่นที่ 18 ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
อ่านต่อ...
โครงการอบรมข้าราชการใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี...
โครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการอบรมข้าราชการใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี...
โครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 8-17 พฤศจิกายน 2560
โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่าเรื่องการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์...
โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่าเรื่องการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงานช่างไฟ้า...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า
อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานช่าง...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 2
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคลเพื่อจ้างเหมาบริการงาน...
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
อ่านต่อ...
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561...
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารebidding...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคาร (e-bidding)
รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อมีไมตรีต่อกันสร้างสรค์สาธารณสุขไทยเทิดไท้องค์ราชัน...
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
อ่านต่อ...
แปรอักษรเลข๙ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่
นวดเผาไฟสปาตานวดสมุนไพร
รายการคำรณพารวยด้วยเกษตรตอนสมุนไพรสิรินทร
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อมุ่ง