วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
ข่าวบริการวิชาการ
โครงการอบรมข้าราชการใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี...
โครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 8-17 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ...
ข่าวบริการวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่าเรื่องการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์...
โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่าเรื่องการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
อ่านต่อ...
สายตรงผู้บริหาร
ผู้อำนวยการ
นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สายตรงผู้บริหาร
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯประทานพระอนุญาตให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกเข้าเฝ้า...
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานพระอนุญาตให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเฝ้า
อ่านต่อ...
นักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่3รายวิชานวดไทย...
นักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 รายวิชานวดไทย 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้เรียนรู้การทำลูกประคบและนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ลูกประคบของแต่ละกลุ่ม
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มาศึกษาดูงานเรื่อง...
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้มาศึกษาดูงานเรื่องสมุนไพร และการแพทย์แผนไทยวิทยาลัย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดความรู้แก่กำลังพลและประชาชนทั่วไป
กิจกรมสันทนาการและมอบสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส...
กิจกรรมสันทนาการและมอบสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์วังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการอบรมข้าราชการใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2561ระหว่างวันที่817พฤศจิกายน2560...
โครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 8-17 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ...
โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่าเรื่องการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์...
โครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่าเรื่องการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน...
โครงการ อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานช่างไฟ้า...
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ งานช่างไฟฟ้า
อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงานธุรการ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานธุรการสวัสดิการนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงาน...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานผลิตยาสมุนไพร และงานดูแลต้นไม้สวนหย่อม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ งานธุรการสวัสดิการนักศึกษา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding...
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
อ่านต่อ...
รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ...
รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560ไตรมาส4...
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส4)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รางวัลชนะเลิศอันดับที่3ในการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อมีไมตรีต่อกันสร้างสรค์สาธารณสุขไทยเทิดไท้องค์ราชัน...
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน
อ่านต่อ...
นวดเผาไฟสปาตานวดสมุนไพร
รายการคำรณพารวยด้วยเกษตรตอนสมุนไพรสิรินทร
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อมุ่ง
ผลงานกระทรวงสาธารณสุข2559