วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SCPHPL
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพข่าวแนะแนวการศึกษา มหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” วิทยาลัยได้ออกบูธให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษา ในการศึกษาต่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในงานมหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต”

  แนะแนวการศึกษามหกรมการศึกษาเปิดโลกว้างสู่เส้นทาง...
  แนะแนวการศึกษา มหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” วิทยาลัยได้ออกบูธให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษา ในการศึกษาต่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในงานมหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต”

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าว บริการนวดฟรี ตรวจโรคแบบแพทย์แผนไทยฟรี โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ภาควิชาการแพทย์แผนไทย

  บริการนวดฟรีตรวจโรคแบแพทย์แผนไทยฟรีโดย...
  บริการนวดฟรี ตรวจโรคแบบแพทย์แผนไทยฟรี โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ภาควิชาการแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ครูฝึก ชุด ERT ได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการกู้ภัยจากสารเคมีและวัตถุไวไฟ

  ศูนย์ป้องกันและบรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกครูฝึก...
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ครูฝึก ชุด ERT ได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการกู้ภัยจากสารเคมีและวัตถุไวไฟ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวบริการทันตกรรม และส่งเสริมทันตสุขภาพ แก่ประชาชนฟรี ในโครงการทันตกรรมเฉลิมพรเกียรติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

  บริการทันตกรมและส่งเสริมทันตสุขภาพแก่ประชาชนฟรีใน...
  บริการทันตกรรม และส่งเสริมทันตสุขภาพ แก่ประชาชนฟรี ในโครงการทันตกรรมเฉลิมพรเกียรติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ

  การประกวดเรียงความในหัวข้อสมเด็จย่าที่ฉันรู้จักโดย...
  การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "สมเด็จย่าที่ฉันรู้จัก" โดยนักศึกษาทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานพระอนุญาตให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเฝ้า

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชทรงพระ...
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานพระอนุญาตให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเฝ้า

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวนักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 รายวิชานวดไทย 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้เรียนรู้การทำลูกประคบและนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ลูกประคบของแต่ละกลุ่ม

  นักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่3รายวิชานวดไทย...
  นักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 รายวิชานวดไทย 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้เรียนรู้การทำลูกประคบและนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ลูกประคบของแต่ละกลุ่ม

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าว โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้มาศึกษาดูงานเรื่องสมุนไพร และการแพทย์แผนไทยวิทยาลัย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดความรู้แก่กำลังพลและประชาชนทั่วไป

  โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มาศึกษาดูงานเรื่อง...
  โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้มาศึกษาดูงานเรื่องสมุนไพร และการแพทย์แผนไทยวิทยาลัย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดความรู้แก่กำลังพลและประชาชนทั่วไป

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกิจกรรมสันทนาการและมอบสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์วังทอง จังหวัดพิษณุโลก

  กิจกรมสันทนาการและมอบสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส...
  กิจกรรมสันทนาการและมอบสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์วังทอง จังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวทำบุญตักบาตร “เขียวมะกอกสัมพันธ์ร่วมกันทำบุญ” เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่รุ่นพี่ที่เสียชีวิต ประจำปี 2560

  ทำบุญตักบาตรเขียวมะกอกสัมพันธ์ร่วมกันทำบุญเพื่อุทิศ...
  ทำบุญตักบาตร “เขียวมะกอกสัมพันธ์ร่วมกันทำบุญ” เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่รุ่นพี่ที่เสียชีวิต ประจำปี 2560

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่24ณ...
  กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าววิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม...
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มาตรวจพื้นที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกในส่วนภาควิชาการแพทย์แผนไทยเพื่อติดตามงานเกี่ยวกับสถานปฎิบัติการแพทย์แผนไทย

  นายธัชัยสีสุวรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก...
  นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มาตรวจพื้นที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกในส่วนภาควิชาการแพทย์แผนไทยเพื่อติดตามงานเกี่ยวกับสถานปฎิบัติการแพทย์แผนไทย

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองหน้าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองหน้าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก...
  ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองหน้าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกวด ดาว เดือน ในงาน SCPHPL STAR CHALLENGE 2017

  ประกวดดาวเดือนในงานSCPHPLSTARCHALLENGE2017...
  ประกวด ดาว เดือน ในงาน SCPHPL STAR CHALLENGE 2017

  อ่านข่าว

 • ภาพข่าวประกวด Miss Queen ในงานประกวด SCPHPL STAR CHALLENGE 2017 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  ประกวดMissQueenในงานประกวดSCPHPLSTARCHALLENGE2017...
  ประกวด Miss Queen ในงานประกวด SCPHPL STAR CHALLENGE 2017 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  อ่านข่าว

 • จำนวนทั้งหมด 95 รายการ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 311 025
 • 055 311 992
 • SOCIAL MEDIA
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • SCPHPL
  SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK

  เริ่มนับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560

 • 653 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 65130 Tel. 0-5531-1025

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก