ผู้สมัครเข้าศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยได้ที่ Facebook ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ได้อีกหนึ่งช่องทาง