[ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ][เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก]