วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • Green Office
 • Green Office

                  

   

      ตามที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้อาคารอำนวยการในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร การจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงานการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการสำนักงานสีเขียว(GreenOffice) และให้บุคลากรของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกรับทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมนั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ดังต่อไปนี้

  1.พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

  2.การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
  3.ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยและสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

  4. ดำเนินการควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากรพลังงานและมลพิษ/ของเสีย
  5.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  6.การจัดการความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในวิทยาลัยตามหลัก 5 ส. และส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน

  7.ปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ

  8. สร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับบุคลากร นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
  9.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากรของวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและเผยแพร่ต่
  อบุคลากรภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย

   

  การบริหารจัดการองค์กร (Organize Management)

  • นโยบายสิ่งแวดล้อม

   

   

  การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Operation of Green Office)

  • การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office)

            การประชุมการวางแผนสำนักงานสีเขียว Green Office เพื่อวางแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียว Green Office โดยมีผู้อำนวยการ บุคลากรที่รับผิดชอบเข้าร่วมในการประชุม

   

  • กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารอำนวยการ

           กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยอาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันทำความสะอาดเพื่อสร้างความตระหนักให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยหลักปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน

   

   

   

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก

                    วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก Green University ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ร่วมกันทั่วประเทศ

   

   การตรวจวัดคุณภาพแสง สี เสียง อากาศ ภายในอาคารอำนวยการ

                          วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก นำโดยอ.ปราโมทย์ เย็นบุญธรรม นำทีมโรงพยาบาลวังทองมาประเมินด้านเเสงสว่างให้ได้มาตรฐานกับบุคลากร ณอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้อาคาร สถานที่ ได้รับตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ของสำนักงานสีเขียว Green Office และยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  • การจัดการขยะอาคารอำนวยการ

                  การจัดการขยะอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการจัดตั้งถังขยะแต่ละประเภทเพิ่ม เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สามารถทิ้งขยะได้ถูกต้องและสะดวกต่อการคัดแยก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปถึงมีการสร้างรายได้โดยการนำขยะไปขายที่ธนาคารขยะของวิทยาลัยซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและยังช่วยให้ขยะภายในวิทยาลัยมีปริมาณที่ลดลง

   

  ทีมจิตอาสา5 ส  สำรวจความเรียบร้อยภายใต้ตึกอำนวยการ ภายใต้เกณฑ์ 5 ส

  บุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันทำความสะอาดเพื่อสร้างความตระหนักให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยหลักปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน                                                                                                           

  สื่อรณรงค์

  เอกสารต่าง

  VDO อบรมสำนักงานสีเขียว : คลิก

   แบบทดสอบความรู้สำนักงานสีเขียว

  แบบทดสอบก่อนอบรม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) : คลิก

  แบบประเมินความรู้หลังการอบรมหลักสูตรสำนักงานสีเขียว : คลิก

  เอกสารดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว Green office 2564 อาคารอำนวยการ

   

   

  แสดงความคิดเห็น

   

  EDS HEALTH (CINAHL New version)
 • ติดต่อเรา
 • 653 ม. 8 ต.วังทอง อ.วังทอง
  จ.พิษณุโลก 65130
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA
 • นับเมื่อ 1 มิถุนายน 2560